شماره حساب های کارگزاری فیروزه آسیا

ردیف بانک نوع حساب شماره حساب شماره شبا شعبه
1 جاري 239-110-10547643-1 550570023911010547643001 IR سرو - 239
2 جاری 1066-21-13469-33 560540106602100013469003 IR سرو غربی - 2/1066
3 جاری 38896168/61 490120000000003889616861 IR حافظ بورس-62059
4 جاري 0105992395000 540170000000105992395000 IR بورس اوراق بهادار-695
5 جاري 849-40-43883-1 930560084904000043883001 IR سی تیر-849
6 جاری 176-2-4295097-1 790550017600204295097001 IR سرو غربی-176