شماره حساب های کارگزاری فیروزه آسیا

ردیف بانک نوع حساب شماره حساب شماره شبا شعبه
1 جاری 100843739862 IR930610000000100843739862 آزادی یادگار -218
2 جاری 0100127485002 IR760660000000100127485002 میدان انقلاب - 117
3 جاری 38896168/61 490120000000003889616861 IR حافظ بورس-62059
4 جاري 0105992395000 540170000000105992395000 IR بورس اوراق بهادار-695
5 جاري 849-40-43883-1 930560084904000043883001 IR سی تیر-849
6 جاري 209-110-10547643-1 140570020911010547643001 IR شعبه الوند - 209