مجوزها

 
 

بورس اوراق بهادار

شماره مجوز: 10700

تاریخ مجوز: 1388/06/01

 

مجوز فعالیت در معاملات آتی سهام در بورس اوراق بهادار

شماره مجوز: 11110107

تاریخ مجوز: 1388/06/01

 

مجوز مشاور پذیرش

شماره مجوز : 121/221638

تاریخ مجوز : 1392/02/28

 
 

مجوز فعالیت در فرابورس ایران

شماره مجوز: 121/195022

تاریخ مجوز: 1391/07/10

 

مجوز سبدگردانی

شماره مجوز : 121/235109

تاریخ مجوز : 92/06/13

 
 

مجوز فعالیت در معاملات بر خط

شماره مجوز: 121/152.18

تاریخ مجوز: 1390/06/15

 

مجوز فعالیت در صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

شماره مجوز: 121/303085

تاریخ مجوز: 1393/09/11

 

مجوز فعالیت در صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

شماره مجوز: 121/115782

تاریخ مجوز: 1389/05/25