مدیران کارگزاری فیروزه آسیا

مجید پورنعمت

رئیس هيأت مديره

بهنام چاوشی

مدير عامل و عضو هیأت مدیره

محمد افتخاری

نائب رییس هیأت مدیره

رادمان ربیعی

مدیر واحد بین الملل