مدیران کارگزاری فیروزه آسیا

بهنام چاوشی
رئیس هيأت مديره

جواد حسنی نویسی
مدير عامل و عضو هیأت مدیره

محمد افتخاری

نائب رییس هیأت مدیره